Qüestions Civils

Aquestes sorgeixen de les relacions entre les persones i les controvèrsies que es generen quan fan negocis (lloguers, vendes, compres, herències, donacions, contractes de serveis, dipòsits bancaris, pòlisses de préstecs, hipoteques, etc.). Sempre, fins i tot tenint ja una sentència ferma, les parts poden posar-se d’acord i acabar amb el plet. En aquest àmbit més que les intencions el que compta és el que es va redactar en els documents que recullen els esmentats negocis. L’advocat és important en la redacció d’aquests documents, doncs cal que reflecteixin exactament l’objecte sobre el que es fa el negoci i que recullin detalladament què és el que les parts volen aconseguir d’aquest negoci, i com es regularà el supòsit que una de les parts no acompleixi allò a què es va obligar en l’esmentat negoci.

Si en la redacció no va intervenir l’advocat, quan sorgeix el problema, generalment per l’ incompliment d’una de les parts, cal interpretar què van voler, perquè ho van voler i per a què ho van voler. La confiança i l’explicació del detall segueixen sent elements transcendents, i gairebé sempre determinants. Aquestes qüestions es discuteixen als Jutjats de Primera Instància, i quan qualsevol de les parts no està conforme amb que resol el Jutjat pot acudir a les Sales Civils de les Audiències Provincials, i en alguns supòsits, generalment en funció de la quantia de la qüestió debatuda, es pot accedir al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat o al Tribunal Suprem, i en alguns pocs casos, també al Tribunal Constitucional.

En l’àmbit civil, els Jutges no investiguen per la seva pròpia iniciativa, sinó que son les parts les qui han d’aportar les proves o les qui han de demanar al Jutge que ho faci; i el que veu desestimades les seves pretensions resulta condemnat en costes, el que comporta haver de pagar les despeses que ha tingut el seu contrari en advocat, procurador, perits o en altres professionals que hagin intervingut en el procés.

A les qüestions civils, sense perjudici del que ja s’ha dit, existeixen dues sots divisions amb característiques pròpies:

CONTACTE
  • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00
  • Ronda Sant Pere 19-21, 2º 6ª
  • Barcelona, 08010
  • T. 933 013 800