Francesc Serrasolsas i Pla

Advocat

Perfil

Llicenciat en Dret a l’any 1992 a la universitat de Barcelona, havent realitzat diversos màsters en especialitats fiscals (ITPAJD, ISD, IRPF, IVA, operacions vinculades, IS), ha exercit la professió des de llavors en el despatx.

La seva tasca es desenvolupa principalment en l’àmbit mercantil amb directa connexió amb la fiscalitat.

Constitueix empreses mercantils, realitza fusions, escissions, reduccions i ampliacions de capital, i tot el que estigui relacionat, supervisant el departament comptable/fiscal. Tot des de la visió d’aconseguir la màxima planificació durant l’exercici fiscal. Realitza reestructuracions empresarials amb refinançament de deutes amb Entitats bancàries, plans de viabilitat i valoracions d’empreses per la seva venda o traspàs, així com, en cas necessari, concursos de creditors.

Especialista en operacions vinculades entre societats, o entre aquestes i els seus socis, amb les seves conseqüències fiscals i necessitats de documentació.

S’encarrega dels temes de dret successori, tramitant herències, fent testaments i liquidant impostos de successions i donacions, amb la planificació impositiva en empreses familiars i d’activitats immobiliàries.

Porta els assumptes fiscals incloses les campanyes d’IRPF de cada exercici.

CONTACTE