Tetràmera Advocats Associats

Advocats des de la proximitat i la confiança.

Ruben Romero de Chiarla

Especialista en Penal i Concursal

José Sánchez Jiménez

Especialista en Familia i Contenciós Administratiu

Álex Suñé i Grafulla

Especialista en Civil i Inmobiliari

Francesc Serrasolsas i Pla

Especialista en Succesori, Fiscal i Mercantil

Encara que lògicament uns advocats tracten unes disciplines jurídiques específiques i d’altres, ha estat una constant al despatx transcendir la figura del mer especialista, evitant que els advocats que estudien aquestes disciplines es converteixin en experts que excloguin el coneixement i la valoració d’altres facetes del dret o una altra part dels fets.

Tots sense excepció tenen l’obligació de conèixer les regles bàsiques i les implicacions fàctiques de totes les disciplines jurídiques. No és bo que l’expert mercantil tingui una idea brillant i una execució impecable en un assumpte mercantil si per desconèixer altres imbricacions jurídiques deixa l’empresa molt ben parada, però les famílies que la componen en la ruïna moral i física; o que l’expert matrimonial resolgui brillantment un divorci i acabin els dos excònjuges a l’atur i els nens al psicòleg; o, que la porta del plet sigui de tesi doctoral i el resultat final pel temps transcorregut i els dispendis econòmics efectuats, deixin el client en la insolvència amb una sentència bonica.

La tasca dels advocats del Despatx, se centra a discernir les implicacions dels casos en totes les branques jurídiques (laboral, fiscal, família, mercantil) i en relació amb totes les circumstàncies vitals, econòmiques i familiars del client, de manera que des del tot s’arribi a la part i no des de la part s’afecti tot.

D’acord amb això, els quatre advocats que integren el despatx han desenvolupat una idea comuna del treball en equip, de manera que els coneixements de cadascun en aquelles matèries que millor dominen s’enriqueixin amb les aportacions dels altres. Per això, es reuneixen setmanalment com a mínim, per tractar en comú aquells temes que presenten més complexitat per sotmetre’ls a la crítica de la resta de companys, i trobar entre tots la solució més adequada al problema.