Serveis Laborals

Tramitació d'altes i baixes a la Seguretat Social
Tramitació d' expedients de prestacions d' I.T. (malaltia) del Règim d' Autònoms.

Nòmines

Confecció de rebuts mensuals de salaris segons Convenis Colectius.
Actualitzacions salarials a la publicació de Convenis Colectius.
Resums de nòmines amb especificació de costos per departaments i seccions.
Confecció de documents de saldo i quitança.
Confecció declaració trimestral de Retencions (Mod. 111).
Confecció Resum Anual de Retencions (Mod. 190).

Seguretat Social

Confecció de cotitzacions a la Seguretat Social: TC/1 i TC/2.
Afiliació i baixes de treballadors.
Tramitació de comunicacions de baixa i alta de malalties i accidents.

Contractes laborals

Assessorament a la contractació (tipus de contractes, bonificacions).
Legalització de contractes i ofertes de treball.
Control de venciments i legalització de pròrrogues de contractes.
Redacció de faltes i sancions.