Avís Legal

1. Informació General.

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP, amb CIF número B63032148 i domicili a la Ronda Sant Pere número 19-21 2-6, 08010 de Barcelona, Espanya, es troba inscrit en el Registre Mercantil, amb data 3-12-02, sota el número d'inscripció B263972. Telèfon: 93.301.38.00. Fax: 93.412.74.29. Mail: tas@icab.es

2. Objecte.

La present pàgina web (http://www.tetramera.com), propietat de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els clients de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Empresa.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal. TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

3. Accés a la web.

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP informa que no és responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel.lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als nostres col.legiats o personal laboral, per als quals són requisits el registre previ i l'acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP l’informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per a procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6. Enllaços de tercers a la pàgina web de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP haurà d'obtenir prèvia autorització de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.

Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.

El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.

En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta o les mercaderies que cormecialitza a tot el territori de l'Estat.

El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP.

7. Propietat Industrial i Intel.lectual

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel.lectual de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP o, en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel.lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8. Publicitat

A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

9. Responsabilitat

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

9.1. Accés a la Pàgina web

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel.lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. Protecció de dades personals

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

9.3. De la qualitat del servei

L'accés a la web no implica l'obligació per part de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.4. Dels Continguts

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

9.5. Dels enllaços o links

El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il.licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il.lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il.licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP.

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Política de Privacidad y protección de datos

TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestras empresas clientes de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal.

Todos los datos facilitados por nuestras empresas clientes a TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP o a su personal, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP, imprescindibles para prestar los servicios solicitados por los usuarios.

Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, en este sentido TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP ha adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan sus datos de carácter personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la finalidad del fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su consentimiento inequívoco al respecto.

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ello debe de contactar con nosotros en «Dirección», «Localidad».

Con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP ha recibido los servicios de consultoría y asesoramiento por parte de www.clickdatos.es

Política de Cookies

En la web TETRAMERA ADVOCATS ASSOCIATS SLP utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que recibimos.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarle detalladamente del uso que se realiza en nuestra web.

Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario con posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta información no revela su identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí que permite a nuestro sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya visitó la web con anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite guardar sus preferencias personales e información técnica como por ejemplo las visitas realizadas o páginas concretas que visite.

La finalidad de las cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios seleccionados.

Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para que se haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:

 1. las cookies son siempre rechazadas;
 2. el navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie;
 3. las cookies son siempre aceptadas;
 4. Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies que desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:
 5. rechazar las cookies de determinados dominios;
 6. rechazar las cookies de terceros;
 7. aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra);
 8. permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes ubicaciones:

 1. Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
 2. Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
 3. Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
 4. Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Respecto de las cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no podemos hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que ellos incluyen por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente.

A continuación le informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde nuestro sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas.

 1. __utma .tetramera.com
 2. __utma .fontawesome.com
 3. __utmc .tetramera.com
 4. __utmz .tetramera.com
 5. __utmz .fontawesome.com
 6. gdprPlugin true tetramera.com
 7. gdprPluginCountry undefined tetramera.com
 8. gdprPluginGroup 2 tetramera.com
 9. group_1 true tetramera.com
 10. group_2 true tetramera.com
 11. group_3 false tetramera.com
 12. group_4 false tetramera.com

Analítica (opcionales)

 1. _ga google.com
 2. _gid google.com
 3. _gat google.com

Se puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los Usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los Usuarios registrados.